7 500 XPF 1 dive with gear
8 500 XPF Night dive
8 500 XPF Introductory dive
9 500 XPF Whale Watching
14 000 XPF 2 dives with gear
30 000 XPF 5 dives pack
32 500 XPF 5 dives pack with gear
55 000 XPF 10 dives pack
60 000 XPF 10 dives pack with gear